Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden MergenMetz

Inhoudsopgave

I.    Stichting De Tuinen van MergenMetz en De Tuinen van MergenMetz B.V, Utrechtseweg 433, 6865 CL  Doorwerth, zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland te Arnhem onder nummers respectievelijk 81145500 en 81146175, hierna te noemen MergenMetz,. Ze bieden producten cq diensten (lezingen, workshops) aan via een winkelapplicatie op het Internet, een zogenaamde Webwinkel.

II. De Stichting heeft haar eigen ideële doelstelling – kijk hier. De besloten vennootschap is er ten behoeve van het zakelijk opereren: verrekening BTW, afscherming van de stichting voor eventuele claims als gevolg van zakelijk handelen, et cetera. Bij winst doneert de B.V. elk jaar aan de Stichting.

III.    Klant is de afnemer c.q. klant van MergenMetz.

IV.    MergenMetz gaat uit van goed vertrouwen en dat zij en Klant elkaar van dienst kunnen en willen zijn. MergenMetz doet eerlijk zaken en gaat te allen tijde uit van redelijkheid en billijkheid. Doch zij acht het voor de goede orde noodzakelijk deze Algemene Voorwaarden op te stellen en te hanteren.

V.    Een Overeenkomst kan een mondelinge (telefonische) afspraak zijn of via e-mail dan wel door een bestelling in de Webwinkel tot stand zijn gekomen, zonder dat ze door beide partijen daadwerkelijk is ondertekend.

Artikel 1. Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, evenals alle geleverde producten en diensten, geleverd door MergenMetz, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen die Klant hanteert of zou hanteren, wordt door MergenMetz zonder haar uitdrukkelijke, schriftelijke instemming, geheel of gedeeltelijk, niet aanvaard.
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€); voor producten (goederen) inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4. MergenMetz is op geen enkele wijze, direct noch indirect, aansprakelijk voor zogenaamde gevolgschade die Klant of een derde ter zake van (in het gebruik van c.q. de consumptie van) de producten mocht lijden, tenzij haar grove schuld of ernstige nalatigheid is te verwijten. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. Het maximaal door MergenMetz te vergoeden schadebedrag is de prijs van het product, verhoogd met maximaal tweehonderdvijftig euro (€ 250).
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door MergenMetz zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes en Aanbiedingen

MergenMetz is slechts aan een offerte of aanbieding gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Klant binnen de in de offerte dan wel bij de aanbieding genoemde termijn blijkt. Bijvoorbeeld door tijdig een bestelling te plaatsen.

Artikel 3. Overeenkomst

1. MergenMetz en Klant zijn in alle gevallen aan de Overeenkomst (de koop) gebonden. Als deze via de Webwinkel door middel van een bestelling plaatsvindt, maar ook indien deze mondeling of per e-mail wordt overeengekomen.
2. MergenMetz behoud zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht c.q. bestelling slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Klant het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft MergenMetz het recht bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan of uit te laten voeren door derden.

Artikel 4. Levertijd

1. MergenMetz verzendt de bestelling uit de Webwinkel pas nadat het verschuldigde bedrag door Klant, per bank of contant, is voldaan.
2. Alle door MergenMetz genoemde (leverings-)termijnen zijn indicatief. Zij worden bij benadering gegeven, gebaseerd op de gegevens en omstandigheden die bij het bestellen (aangaan van de Overeenkomst) van het product of de dienst aan MergenMetz bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verschoven. Bij niet tijdige levering van een product uit de Webwinkel – zie lid 4 van dit artikel – heeft Klant het recht de overeenkomst (de koop) per direct te ontbinden; eventueel reeds gedane betalingen worden door MergenMetz binnen dertig (30) dagen geretourneerd.
3. Behoudens het hiervoor bepaalde, geeft overschrijding van de door MergenMetz opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, Klant geen recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting.
4. In geval MergenMetz de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen.
5. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft Klant het recht de overeenkomst (de koop) kosteloos te ontbinden, tenzij anders is overeengekomen. Hiervoor dient zij een e-mail of brief aan MergenMetz te sturen, waarvan de ontvangst door MergenMetz moet worden bevestigd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst (de koop, de bestelling) wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MergenMetz brengt Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte.
2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal MergenMetz Klant hierover tevoren, en wel zo snel mogelijk, inlichten.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding/Annulering

1. Voor het afnemen van producten geldt: gekocht is gekocht. In geval van tussentijdse annulering van een bestelling uit de Webwinkel, heeft MergenMetz recht op vergoeding van de gemaakte kosten, met inachtneming van de al verrichte werkzaamheden.
2. Inzake workshops en vergelijkbare activiteiten wordt bij annulering tot tien (10) dagen voor de datum, het bedrag teruggestort. Bij annulering tien (10) dagen of minder voor de datum van de activiteit, belooft MergenMetz haar best te doen om de vrijgevallen plaatsen alsnog in te vullen (via social media). Als dat lukt, wordt het bedrag gerestitueerd.
3. Een overeenkomst c.q. een bestelling wordt niet geacht te zijn gedaan indien Klant niet binnen tien (10) dagen na de bestelling het verschuldigde bedrag heeft voldaan.
4. Ten aanzien van andere diensten dan bij 2. bedoeld, die door MergenMetz worden geleverd, geldt voor Klant een annuleringsperiode van twee weken (14 dagen). Indien langer dan veertien dagen tevoren wordt geannuleerd, restitueert MergenMetz eventueel gedane aanbetalingen. Indien veertien (14) dagen of korter, vergoedt de Klant de kosten tot dat moment, die door MergenMetz zijn gemaakt. Dit kan het volledige bedrag zijn, bijvoorbeeld in geval van huur van vergaderruimte en dat MergenMetz een andere geïnteresseerde heeft moeten teleurstellen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode

1. Nadat Klant het door haar in de Webwinkel bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant het recht om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst ervan, de (impliciet) onderliggende Overeenkomst met MergenMetz te ontbinden. Klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
2. Indien Klant de Overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient Klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan MergenMetz te melden. Klant dient het product – na overleg met MergenMetz – te sturen naar een door MergenMetz vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat Klant het product/de producten (toch) wenst te behouden. Klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
3. Indien Klant al betalingen heeft verricht op het moment dat ze de overeenkomst met MergenMetz ingevolge artikel 7.1. en 7.2 heeft herroepen, zal MergenMetz deze binnen dertig (30) werkdagen nadat MergenMetz het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, retourneren. MergenMetz behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer er een duidelijk aanwijsbaar vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt dan wel de verpakking al is geopend, of door de schuld van Klant (anders dan die van MergenMetz of de leverancier van het product) is beschadigd.
5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van MergenMetz schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van Klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal MergenMetz Klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. MergenMetz heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan Klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering

MergenMetz voert de overeenkomst voor de levering van product of dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

Artikel 9. Vergoeding

Producten worden, met inachtneming van art. 1 lid 3, geleverd tegen een vaste prijs. Voor diensten wordt een offerte opgesteld die door de Klant wordt goedgekeurd. Hiervoor geldt dat de bedragen standaard exclusief BTW zijn, tenzij anders vermeld.

Artikel 10. Betaling

Voor levering van producten geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

Artikel 11. Garantie

Voor producten uit de Webwinkel geldt dat de garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij MergenMetz in geval van gebreken de producten desgewenst eerst kan omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kan Klant de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan de Klant geleverde goederen of diensten blijven volledig eigendom van MergenMetz tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de Klant verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren goederen of diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

Artikel 13. Overmacht

1. Indien MergenMetz door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Klant heeft het recht de overeenkomst te beëindigen. Betreft het de bestelling een product (uit de Webwinkel), wordt de reeds gedane betaling door MergenMetz binnen veertien (14) dagen geretourneerd.
2. Ingeval van overmacht heeft Klant geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als MergenMetz als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
3. MergenMetz zal Klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14. Gebreken; Klachttermijn

Voor zover hiervoor niet anders is bepaald, dienen klachten over de verrichte werkzaamheden of geleverde producten door de Klant binnen acht (8) dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan MergenMetz.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen MergenMetz en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

Plaats een reactie